0
0
0
s2sdefault
Poortwachter, niet de Wia in!

Poortwachter in 10 punten. Niet in de WIA, maar op weg naar herstel!

 

1. Poortwachter

Poortwachter slaat op de Wet verbetering Poortwachter, waarin werd vastgelegd dat diverse regels in het Burgerlijk Wetboek en andere wetten werden aangepast. Onder andere zijn dat de regels over de ziekmelding, de re-integratie en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Hebben we het dus over de Wet verbetering Poortwachter (Wvp) dan gaat het over de wet die een een aantal plichten van de werknemer betreffende het arbeidsongeschiktheidsproces en de re-integratie regelt.

 

2. Ziekmelding

Ben je ziek dan moet je je direct ziek melden. Doe dat ook direct. Gewoonlijk heeft de werkgever je ook de verzuimregels gegeven. Bijvoorbeeld in je arbeidsovereenkomst, de personeelsgids of de cao.

 

3. Probleemanalyse

Ben je zes weken ziek en verwacht de arbodienst dat dat langer gaat duren, dan zal de arbodienst een probleemanalyse opstellen en een advies geven over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. Voor die tijd ben je dus al lang bij de arbo-arts geweest, misschien zelfs regelmatig.

 

4. Plan van Aanpak

Zijn er mogelijkheden? Dan moet de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak maken, waarin jullie het advies van de arbodienst als basis gebruiken.

 

5. Evaluaties van het Plan van Aanpak

Een plan van aanpak moet regelmatig worden aangepast en bijgesteld, omdat jouw mogelijkheden steeds veranderen. Je wordt bijvoorbeeld steeds een beetje sterker. Regelmatig geeft de arbodienst ook advies over hoe vaak er contact zou moeten zijn tussen werknemer en werkgever. Bijvoorbeeld eens in de drie weken.

 

6. Plan van Aanpak niet vereist

Zijn er geen mogelijkheden om aan het werk te gaan? Dan is het Plan van Aanpak niet nodig.

 

7. Casemanager

De werknemer wijst samen met de werkgever een zogenoemde casemanager aan die de uitvoering van het Plan van Aanpak gaat begeleiden en zorgt voor de contactmomenten.

 

8. Re-integratiedossier

De werkgever moet alle afspraken en alle acties die gericht zijn op herstel en re-integratie vermelden in een zogenaamd re-integratiedossier.

 

9. Eerstejaarsevaluatie

Het UWV geeft altijd een seintje aan de werkgever dat het jaar bijna is verstreken. Na 1 jaar moeten de werknemer en werkgever de re-integratie inspanningen van het afgelopen jaar evalueren. Hoe is het gegaan, wat ging goed, wat ging minder goed, in hoeverre is werknemer weer aan het werk, welke obstakels zijn er nog, is er wel voldoende gedaan, etc. En natuurlijk hoe nu verder.  Dit wordt de eerstejaarsevaluatie genoemd.

 

10. Doel bereiken door goede samenwerking

De WvP regelt dus het proces en de noodzakelijke samenwerking tussen werknemer, werkgever en arbodienst. Dit alles met het doel: Een voorspoedig herstel en werkhervatting.