0
0
0
s2sdefault

Misschien loopt u er ook wel eens tegenaan. Wat betekent ook al weer deze afkorting? Daarom een lijst met afkortingen op alfabetische volgorde.

 

 A            

 • AKW        Algemene Kinderbijslagwet
 • Anw         Algemene nabestaandenwet
 • Aof          Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • AOW       Algemene Ouderdomswet
 • Arbowet   Arbeidsomstandighedenwet
 • ATW        Arbeidstijdenwet
 • AVV         Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Awf         Algemeen werkloosheidsfonds

B            

 • Bbz         Besluit Bijstand zelfstandigen
 • BSN        Burgerservicenummer
 • BW         Burgerlijk Wetboek

C            

 • cao        collectieve arbeidsovereenkomst
 • CRvB     Centrale Raad van Beroep

D            

 • DBA       Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie

E            

 • EVRM     Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

F            

 • Fw        faillissementswet

H            

 • HR        Hoge Raad

I             

 • IOAW     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • IOAZ      Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • IOW       Inkomensvoorziening oudere werklozen
 • IRO        Individuele re-integratieovereenkomst
 • IVA        Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten

 K           

 • KTR        Kantonrechter

O           

 • OR        Ondernemingsraad

P            

 • PVT       Personeelsvertegenwoordiging

U           

 • UWV      Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V            

 • VAR       Verklaring Arbeidsrelatie (Tegenwoordig DBA)

W          

 • Waadi      Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 • Wajong    Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • Wazo       Wet arbeid en zorg
 • Wbp        Wet bescherming persoonsgegevens
 • WIA         Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wmco      Wet melding collectief ontslag
 • WAO       Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WGA       regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
 • Whk        Werkhervattingskas
 • WIA        Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wvp        Wet verbetering Poortwachter
 •  WW       Werkloosheidswet

 

Z            

 • Zvw        Zorgverzekeringswet
 • ZW         Ziektewet
 • ZZP'er    Zelfstandige zonder personeel