Interessant voor de werkgever

0
0
0
s2sdefault

De Hoofdregel: 3 contracten, maximaal twee jaar, 6 maanden er tussen uit.

U kunt drie maal een tijdelijk contract afsluiten. Sluit u na deze drie contracten weer een arbeidsovereenkomst dan is dit vierde contract een vast contract. 

Er is echter nog een regel belangrijk. Verlengt u eenmalig of voor de tweede keer een contract, dan moet u ook letten op de maximale duur van zo'n keten van contracten. De maximumduur voor een keten van contracten is 24 maanden. Als u tijdelijke contracten afsluit met een lange tijdsduur, dan kan het zomaar zijn dat het tweede of derde tijdelijke contract een vast contract is geworden door het overschrijden van de maximumduur van twee jaar. De omzetting van een tijdelijk contract naar een vast contract gebeurt automatisch. 

 

Als u uw tijdelijke werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten aanbiedt, kunt u er natuurlijk voor kiezen deze contracten niet aansluitend te verlengen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw werknemer pas twee maanden na afloop vorige contract weer in dienst te nemen. Echter, de tijdsduur van onderbrekingen die zes maanden of minder duren, tellen mee bij de maximumduur van twee jaar. Dat is dus opletten!

Zodra er tussen opeenvolgende contracten een onderbreking van meer dan zes maanden is, begint er een nieuwe keten. U kunt dan dus weer drie tijdelijke contracten binnen 24 maanden afsluiten.

Is er bij u een cao van toepassing? Dan kan er een andere regeling gelden.

Wilt u meer weten over de uitzonderingen? Neem dan contact met me op.

 


 

0
0
0
s2sdefault

Misschien loopt u er ook wel eens tegenaan. Wat betekent ook al weer deze afkorting? Daarom een lijst met afkortingen op alfabetische volgorde.

 

 A            

 • AKW        Algemene Kinderbijslagwet
 • Anw         Algemene nabestaandenwet
 • Aof          Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • AOW       Algemene Ouderdomswet
 • Arbowet   Arbeidsomstandighedenwet
 • ATW        Arbeidstijdenwet
 • AVV         Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Awf         Algemeen werkloosheidsfonds

B            

 • Bbz         Besluit Bijstand zelfstandigen
 • BSN        Burgerservicenummer
 • BW         Burgerlijk Wetboek

C            

 • cao        collectieve arbeidsovereenkomst
 • CRvB     Centrale Raad van Beroep

D            

 • DBA       Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie

E            

 • EVRM     Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

F            

 • Fw        faillissementswet

H            

 • HR        Hoge Raad

I             

 • IOAW     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • IOAZ      Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • IOW       Inkomensvoorziening oudere werklozen
 • IRO        Individuele re-integratieovereenkomst
 • IVA        Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten

 K           

 • KTR        Kantonrechter

O           

 • OR        Ondernemingsraad

P            

 • PVT       Personeelsvertegenwoordiging

U           

 • UWV      Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V            

 • VAR       Verklaring Arbeidsrelatie (Tegenwoordig DBA)

W          

 • Waadi      Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 • Wajong    Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • Wazo       Wet arbeid en zorg
 • Wbp        Wet bescherming persoonsgegevens
 • WIA         Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wmco      Wet melding collectief ontslag
 • WAO       Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WGA       regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
 • Whk        Werkhervattingskas
 • WIA        Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wvp        Wet verbetering Poortwachter
 •  WW       Werkloosheidswet

 

Z            

 • Zvw        Zorgverzekeringswet
 • ZW         Ziektewet
 • ZZP'er    Zelfstandige zonder personeel