Interessant voor de werkgever

0
0
0
s2sdefault

De Hoofdregel: 3 contracten, maximaal twee jaar, 6 maanden er tussen uit.

U kunt drie maal een tijdelijk contract afsluiten. Sluit u na deze drie contracten weer een arbeidsovereenkomst dan is dit vierde contract een vast contract. 

Er is echter nog een regel belangrijk. Verlengt u eenmalig of voor de tweede keer een contract, dan moet u ook letten op de maximale duur van zo'n keten van contracten. De maximumduur voor een keten van contracten is 24 maanden. Als u tijdelijke contracten afsluit met een lange tijdsduur, dan kan het zomaar zijn dat het tweede of derde tijdelijke contract een vast contract is geworden door het overschrijden van de maximumduur van twee jaar. De omzetting van een tijdelijk contract naar een vast contract gebeurt automatisch. 

 

Als u uw tijdelijke werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten aanbiedt, kunt u er natuurlijk voor kiezen deze contracten niet aansluitend te verlengen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw werknemer pas twee maanden na afloop vorige contract weer in dienst te nemen. Echter, de tijdsduur van onderbrekingen die zes maanden of minder duren, tellen mee bij de maximumduur van twee jaar. Dat is dus opletten!

Zodra er tussen opeenvolgende contracten een onderbreking van meer dan zes maanden is, begint er een nieuwe keten. U kunt dan dus weer drie tijdelijke contracten binnen 24 maanden afsluiten.

Is er bij u een cao van toepassing? Dan kan er een andere regeling gelden.

Wilt u meer weten over de uitzonderingen? Neem dan contact met me op.

 


 

0
0
0
s2sdefault

Misschien loopt u er ook wel eens tegenaan. Wat betekent ook al weer deze afkorting? Daarom een lijst met afkortingen op alfabetische volgorde.

 

 A            

 • AKW        Algemene Kinderbijslagwet
 • Anw         Algemene nabestaandenwet
 • Aof          Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • AOW       Algemene Ouderdomswet
 • Arbowet   Arbeidsomstandighedenwet
 • ATW        Arbeidstijdenwet
 • AVV         Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Awf         Algemeen werkloosheidsfonds

B            

 • Bbz         Besluit Bijstand zelfstandigen
 • BSN        Burgerservicenummer
 • BW         Burgerlijk Wetboek

C            

 • cao        collectieve arbeidsovereenkomst
 • CRvB     Centrale Raad van Beroep

D            

 • DBA       Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie

E            

 • EVRM     Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

F            

 • Fw        faillissementswet

H            

 • HR        Hoge Raad

I             

 • IOAW     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • IOAZ      Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • IOW       Inkomensvoorziening oudere werklozen
 • IRO        Individuele re-integratieovereenkomst
 • IVA        Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten

 K           

 • KTR        Kantonrechter

O           

 • OR        Ondernemingsraad

P            

 • PVT       Personeelsvertegenwoordiging

U           

 • UWV      Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V            

 • VAR       Verklaring Arbeidsrelatie (Tegenwoordig DBA)

W          

 • Waadi      Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 • Wajong    Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • Wazo       Wet arbeid en zorg
 • Wbp        Wet bescherming persoonsgegevens
 • WIA         Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wmco      Wet melding collectief ontslag
 • WAO       Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WGA       regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
 • Whk        Werkhervattingskas
 • WIA        Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wvp        Wet verbetering Poortwachter
 •  WW       Werkloosheidswet

 

Z            

 • Zvw        Zorgverzekeringswet
 • ZW         Ziektewet
 • ZZP'er    Zelfstandige zonder personeel

 

0
0
0
s2sdefault

Een handboek is een efficiënte manier om alle belangrijke regels in uw bedrijf te bundelen.

Welke aspecten kunnen worden opgenomen? 

 1. organogram
 2. hoofdlijnen van uw sociaalbeleid
 3. hoofdlijnen personeelsbeleid
 4. arbeidsovereenkomst/cao
 5. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 6. vakantieregeling
 7. verzuimregeling
 8. loopbaanbegeleiding
 9. ontslag
 10. functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken
 11. arbeidsomstandigheden
 12. veiligheidsmaatregelen
 13. overlegvormen
 14. klachtenprocedure
 15. ziekmeldingsprocedure
 16. BHV
 17. dienstkleding

 

Vastleggen en communiceren

Het is als bedrijf handig om regels duidelijk vast te leggen en regelmatig te communiceren met uw personeel.  Het is niet voldoende om de regels alleen maar vast te leggen. Uw personeel moet ook echt op de hoogte zijn van de regels en het beleid in uw bedrijf. Dat is niet alleen nodig in verband met o.a. veiligheid, eenvormigheid en duidelijkheid. Ook als u consequenties wilt verbinden aan het al dan niet naleven van de regels, is het belangrijk dat deze regels wel bekend zijn bij de werknemers.

 

Handboek of bedrijfsreglement

Wilt u een handboek? Heeft u al een begin gemaakt, maar weet u niet zeker of het juridisch goed is of voldoende?

U kunt mij altijd bellen om uw handboek te beoordelen, te verbeteren of samen te stellen.

Wilt u hierover van gedachten wisselen? Stuur een mailtje of bel: 06-36437303

 

Klokkenluiders
0
0
0
s2sdefault

De Wet Huis voor klokkenluiders bestaat al weer sinds 1 juli 2016. Deze wet brengt voor vele bedrijven een verplichting met zich mee. Heeft u zich er al in verdiept?

 De Wet Huis voor klokkenluiders is op 1 juli 2016 ingevoerd. Vanaf nu hoort u aan diverse verplichtingen te voldoen als u een bedrijf heeft met vijftig werknemers of meer. 

Rechts van deze tekst ziet u de link staan waar u de meest recente wet kunt vinden.

 

Waarom deze wet?

Om op deze wijze ervoor te zorgen dat klokkenluiders worden beschermd en daardoor maatschappelijke misstanden sneller aan het licht komen en worden opgelost.

Werknemers kunnen een melding doen als er iets mis is in het bedrijf waar hij werkt of heeft gewerkt.

 

Geldt deze wet voor ieder bedrijf?

Nee, de wet is gericht op bedrijven met 50 of meer werknemers. Let wel op: onder de term "werknemers" vallen ook zzp'ers, stagiairs en vrijwilligers.

 

Wat kan een werknemer melden? 

Een werknemer kan misstanden melden die een maatschappelijke belang hebben. De melding kan betrekking hebben op diverse gevaren.

 • Het schenden van een wettelijk voorschrift.
 • Gevaar voor de volksgezondheid.
 • Gevaar voor aantasting van het milieu.
 • Gevaar voor de veiligheid van personen.
 • Als gevolg van onfatsoenlijk gedrag komt het goed functioneren van een bedrijf in gevaar.

 

Uw verplichting:

U moet een klokkenluidersregeling maken. Hierin staat hoe u omgaat met deze meldingen. De ondernemingsraad heeft instemmingsplicht.

 

Waarom heet de wet Huis voor klokkenluiders?

U moet een veilige omgeving scheppen voor de werknemer, een veilig thuis. Daarnaast is er een externe instantie opgericht, een veilige huis voor alle klokkenluiders. Alle klokkenluiders, dus zowel de werknemers als de werknemers en ambtenaren van de overheid. En dat is niet alles, ook zzp'ers, oud-werknemers,vrijwilligers, stagiaires kunnen de klok laten luiden.

Kunnen werknemers niet goed terecht bij hun eigen werkgever, dan zijn ze welkom in dit Huis. Ook kan het zijn dat u te weinig heeft gedaan. Dan mag het Huis zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Het Huis kan dan aanbevelingen doen en deze worden gepubliceerd.

 

U kunt bij ons terecht voor een klokkenluidersregeling.

Bel naar: 06-36437303 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

cao
0
0
0
s2sdefault

De De cao, de collectieve arbeidsovereenkomst, geldt voor heel veel bedrijven en daardoor voor heel veel werknemers. Zo'n 80% van de werknemers vallen onder een cao.

Als u dit leest, dan zult u begrijpen dat uw bedrijf ook een grote kans heeft te vallen onder een cao, al dan niet vrijwillig.

 • Onder welke cao?
 • En wat zijn uw verplichtingen?
 • Wat weet u eigenlijk over uw cao? Enkel datgene wat uw salarisadministrateur u vertelt?  Is dat wel voldoende? 
 • Of weet u er eigenlijk helemaal niets over?

 

De cao heeft een grote invloed op uw personeelsbeleid en zelfs op uw onderneming. Dus toch wel handig om eens te gaan kijken wat er voor u van belang is.

Fouten zijn snel gemaakt, maar vaak moeilijk te herstellen.

Wilt u meer informatie, bel of mail me dan. Kijk onder het kopje Over JuriMail