Vragen die me veel gesteld worden.

0
0
0
s2sdefault

Vraag: Ik wil dat een deel van mijn personeel een communicatietraining gaat volgen. Deze training neemt drie avonden in beslag. Kan ik mijn werknemers verplichten deel te nemen aan deze cursus? En kan ik ze deze cursus in eigen tijd laten doen?

Antwoord:
U wilt uw werknemers verplichten deel te nemen aan een cursus. Dat mag u zeker. Wel zult u aan de volgende punten moeten denken.

Uw werknemers worden verplicht deel te nemen. Een dergelijke cursus valt onder de arbeidstijdenwet. U moet er dus rekening mee moeten houden dat uw werknemers de toegestane werktijden niet overschrijden. Dus houd rekening met de normale werktijd van die dag plus de cursustijd en eventueel de reistijd als de cursus buiten de deur wordt gegeven.

U laat de cursus volgen buiten de reguliere werktijd om. Dat mag. Wel moet u er rekening mee houden dat u de cursustijd en de reistijd moet vergoeden in geld of tijd. Houdt er ook rekening mee dat het mogelijk is dat u te maken kunt krijgen met overuren.

Vaak wordt de tijd voor zelfstudie en huiswerk niet vergoed.

Natuurlijk kunnen er werknemers zijn die bezwaar hebben tegen een cursus buiten werktijd om. Wat dat betreft is het ook handiger als een cursus tijdens werktijd zou kunnen worden gegeven. Maar als dat niet mogelijk is en u heeft niets geregeld in cao of bedrijfsreglement dan kunt u het beste in redelijkheid overleggen. Uw werknemer moet zich als een goed werknemer gedragen, maar er kunnen privéomstandigheden zijn waar u wel rekening mee kunt en wilt houden.

0
0
0
s2sdefault

Vraag werkgever: Wij hebben een zieke werknemer die op vakantie is geweest. Deze werknemer werkt op dit moment voor 30% en is verder ziek geregistreerd. Wij hebben het totaal aantal vakantiedagen afgeboekt. Werknemer vindt echter dat slechts vakantie is opgenomen voor de uren dat hij werkt. Hoe zit het nu in werkelijkheid?

Antwoord:
Bij de nieuwe wetgeving over vakantiedagen opbouwen bij ziekte is het zo dat uw werknemer vakantiedagen opbouwt over de gehele periode van ziekte, voor de volledige arbeidsduur. Bij opname van vakantiedagen betekent dit dat voor de volledige arbeidsduur de vakantiedagen worden opgenomen. (Dus ook over de uren dat werknemer nog gedeeltelijk ziek is).

Logisch toch; volledige opbouw bij ziekte, dan ook voor de volledige arbeidsduur vakantiedagen opnemen.

0
0
0
s2sdefault

Vraag werkgever: Wat is het aantal verplichte vakantiedagen per jaar?

Antwoord: 
Volgens de wet heeft een werknemer recht op 4 maal het aantal arbeidsuren per week. Een werknemer met een contract van 40 uur per week, heeft dus recht op 4 x 40 is 160 uur per jaar, ofwel 20 dagen per jaar ( 4 x 4 weken = 20 dagen).  Deze dagen worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. 

Veel cao's kennen een werknemer meer dagen toe. Bijvoorbeeld in plaats van de bovenstaande 20 dagen, 25 dagen. Deze extra dagen worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

 

 

0
0
0
s2sdefault

 Misschien loopt u er ook wel eens tegenaan. Wat betekent ook al weer deze afkorting? Daarom een lijst met afkortingen op alfabetische volgorde.

 
A  
AKW Algemene Kinderbijslagwet
Anw Algemene nabestaandenwet
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds
AOW Algemene Ouderdomswet
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
ATW Arbeidstijdenwet
AVV wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Awf Algemeen werkloosheidsfonds
B  
Bbz  Besluit Bijstand zelfstandigen
BSN Burgerservicenummer
BW Burgerlijk Wetboek
C  
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CRvB Centrale Raad van Beroep
D  
DBA Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie
E  
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
F  
Fw faillissementswet
H  
HR Hoge Raad
I  
IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke

arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening oudere werklozen

IRO  individuele re-integratieovereenkomst
IVA  Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten
 K  
KTR Kantonrechter
O  
OR Ondernemingsraad
P  
PVT Personeelsvertegenwoordiging
U  
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
V  
VAR Verklaring Arbeidsrelatie (Tegenwoordig DBA)
W  
Waadi Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wazo Wet arbeid en zorg
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wmco

Wet melding collectief ontslag

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WGA

regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

Whk Werkhervattingskas
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wvp

Wet verbetering Poortwachter

WW

Werkloosheidswet

Z  
Zvw

Zorgverzekeringswet

ZW Ziektewet

 

ZZP'er Zelfstandige zonder personeel