Als werkgever heb je met diverse wetten en regels te maken. Hieronder vindt u artikelen die we hebben geplaatst onder het kopje "algemeen". 

 

Misschien loopt u er ook wel eens tegenaan. Wat betekent ook al weer deze afkorting? Daarom een lijst met afkortingen op alfabetische volgorde.

 A            

 • AKW           Algemene Kinderbijslagwet
 • Anw            Algemene nabestaandenwet
 • Aof             Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • AOW          Algemene Ouderdomswet
 • Arbowet    Arbeidsomstandighedenwet
 • ATW          Arbeidstijdenwet
 • AVV           Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve 
 •                       arbeidsovereenkomsten
 • Awf           Algemeen werkloosheidsfonds

B            

 • Bbz         Besluit Bijstand zelfstandigen
 • BSN        Burgerservicenummer
 • BW         Burgerlijk Wetboek

C            

 • cao        collectieve arbeidsovereenkomst
 • CRvB     Centrale Raad van Beroep

D            

 • DBA       Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie

           

 • EVRM     Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

 

           

 • Fw        faillissementswet

 

H            

 • HR        Hoge Raad

 

            

 • IOAW     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • IOAZ      Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • IOW       Inkomensvoorziening oudere werklozen
 • IRO        Individuele re-integratieovereenkomst
 • IVA        Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten

 

          

 • KTR        Kantonrechter

 

O           

 • OR        Ondernemingsraad

 

P            

 • PVT       Personeelsvertegenwoordiging

 

          

 • UWV      Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 

V            

 • VAR       Verklaring Arbeidsrelatie (Tegenwoordig DBA)

 

         

 • Waadi      Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 • Wajong    Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • Wazo       Wet arbeid en zorg
 • Wbp        Wet bescherming persoonsgegevens
 • WIA         Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wmco      Wet melding collectief ontslag
 • WAO       Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WGA       regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
 • Whk        Werkhervattingskas
 • WIA        Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wvp        Wet verbetering Poortwachter
 • WW       Werkloosheidswet

           

 • Zvw        Zorgverzekeringswet
 • ZW         Ziektewet
 • ZZP'er    Zelfstandige zonder personeel