ABC-Afkortingen

 Misschien loopt u er ook wel eens tegenaan. Wat betekent ook al weer deze afkorting? Daarom een lijst met afkortingen op alfabetische volgorde.

 
A  
AKW Algemene Kinderbijslagwet
Anw Algemene nabestaandenwet
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds
AOW Algemene Ouderdomswet
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
ATW Arbeidstijdenwet
AVV wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Awf Algemeen werkloosheidsfonds
B  
Bbz  Besluit Bijstand zelfstandigen
BSN Burgerservicenummer
BW Burgerlijk Wetboek
C  
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CRvB Centrale Raad van Beroep
D  
DBA Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie
E  
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
F  
Fw faillissementswet
H  
HR Hoge Raad
I  
IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke

arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening oudere werklozen

IRO  individuele re-integratieovereenkomst
IVA  Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten
 K  
KTR Kantonrechter
O  
OR Ondernemingsraad
P  
PVT Personeelsvertegenwoordiging
U  
UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
V  
VAR Verklaring Arbeidsrelatie (Tegenwoordig DBA)
W  
Waadi Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wazo Wet arbeid en zorg
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wmco

Wet melding collectief ontslag

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WGA

regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

Whk Werkhervattingskas
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wvp

Wet verbetering Poortwachter

WW

Werkloosheidswet

Z  
Zvw

Zorgverzekeringswet

ZW Ziektewet

 

ZZP'er Zelfstandige zonder personeel