Premiekortingen en subsidies 2019

Premiekortingen en subsidies werkgever en werknemer

 

Er is veel en er verandert veel. Daarom is het goed even globaal te lezen wat de mogelijkheden dit jaar zijn, voor wie het geldt, hoe u het aanvraagt en wat het financiële voordeel is. Ziet u voor uzelf interessante kortingen/ subsidies? Verdiept u zich er dan verder in, via het loonhandboek Belastingdienst, het UWV, uw administratiekantoor of app mij: 06-36437303 De regelingen zijn streng, dus zorg dat de details dan ook bij u bekend zijn.

LKV, LIV en Jeugd-LIV zijn onderdelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het Loonkostenvoordeel  (LKV) en het Lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn ingevoerd om de werkgelegenheid te stimuleren voor specifieke groepen werknemers. Het Jeugd-LIV is een tegemoetkoming aan de werkgevers omdat per 1 juli 2017 het minimumloon voor jongeren is verhoogd.

De andere regelingen zijn voorzieningen om wederom te stimuleren dat bepaalde groepen werknemers gemakkelijker aan het werk komen. 

 Hieronder vindt u de volgende premiekortingen en subsidies 2019:

  1. Loonkostenvoordeel (LKV)
  2. Lage inkomensvoordeel (LIV)
  3. Jeugd-LIV
  4. Proefplaatsing
  5. Loondispensatie Wajong
  6. Loonkostensubsidie
  7. No-riskpolis
  8. Compensatieregeling oudere werkzoekenden
  9. Vergoedingen niet-meeneembare voorzieningen
  10. Subsidie Praktijkleren

 

Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor wie?

Voor de werkgever die oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt of houdt. Het LKV is per 1 januari 2018 in de plaats gekomen van de mobiliteitsbonus.

Hoe lang?

Drie jaar, maar slechts 1 jaar bij het in dienst houden van een medewerker met een WIA-uitkering. Na deze periode bestaat mogelijk recht op het LIV.

Hoe hoog?

Maximaal € 6.000,- per jaar.

U ontvangt een vast bedrag per verloond uur uiterlijk 12 september 2020 van de Belastingdienst. 

Hoe vraagt u het aan?

De regels zijn streng. U moet uiterlijk op 1 mei van het jaar na het kalenderjaar waarvoor LKV wordt aangevraagd bij de loonaangifte aangeven voor wie u LKV claimt. U heeft daarvoor een doelgroepverklaring LKV nodig. De werknemer moet deze aanvragen en u een kopie verstrekken. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband. 

Meer informatie?

Kijk op de site van de belastingdienst of bel mij even.

 

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Voor wie?

Voor de werkgever die werknemers in dienst heeft die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen en over minimaal 1248 uur per kalenderjaar salaris ontvangen.

Samenloop?

U heeft voor dezelfde werknemer tegelijk recht op LKV en LIV? Dan ontvangt u van de Belastingdienst slechts betaling van 1 tegemoetkoming. U ontvangt het hoogste bedrag.

Hoe lang?

Voortdurend, de regeling stopt pas wanneer u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Hoe hoog?

Maximaal € 2.000,- voor werknemers die 100% tot 110% van het WML verdienen.

Maximaal € 1.000,- voor werknemers die 110% tot 125 van het WML verdienen.

U ontvangt een vast bedrag per verloond uur uiterlijk 12 september 2020 van de Belastingdienst. 

Hoe vraagt u het aan?

U hoeft het niet aan te vragen, de Belastingdienst betaalt automatisch uit.

Meer informatie?

Kijk op de site van de belastingdienst of bel even.

 

Jeugd-LIV

Voor wie?

Voor de werkgever die een werknemer in dienst neemt of heeft, die verzekerd is voor alle werknemersverzekeringen, op 31 december van het voorgaande kalenderjaar 18-21 jaar oud is en een gemiddeld uurloon heeft dat gelijk is aan het WML voor zijn leeftijd.  

Samenloop?

Heeft u recht op LKV èn op Jeugd-LIV? Dan ontvangt u beide tegemoetkomingen.

Hoe lang?

Voortdurend, tenzij u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Hoe hoog?

Maximaal € 3.286,40 jaarlijks.

U ontvangt een vast bedrag per verloond uur uiterlijk 12 september 2020 van de Belastingdienst. 

Hoe vraagt u het aan?

U hoeft het niet aan te vragen, de Belastingdienst betaalt automatisch uit.

Meer informatie?

Kijk op de site van de belastingdienst of bel even.

 

Proefplaatsing

Voor wie?

Voor de werkgever die iemand een kans wil geven, maar twijfelt of diegene geschikt is voor de baan. Het gaat om werknemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WW-uitkering hebben. U moet de bedoeling hebben om na de proefplaatsing de werknemer een contract van minimaal zes maanden aan te bieden. Tijdens de proefplaatsing moet u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de werknemer.

Hoe lang?

Gewoonlijk 2 maanden, tenzij u gemotiveerd aan kunt geven dat er een langere proefplaatsing gewenst is. Het UWV gaat daar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mee akkoord. Maximaal kan een proefplaatsing dan 6 maanden duren.

Hoe hoog?

Tijdens een proefplaatsing hoeft u de werknemer geen loon door te betalen en behoudt de werknemer zijn uitkering.

Hoe vraagt u het aan?

Samen met de werknemer kunt u een proefplaatsing aanvragen bij het UWV. U kunt het formulier downloaden van de site van het UWV.

 

Loondispensatie Wajong

Voor wie?

Voor de werkgever die gehandicapte werknemers onder de 18 jaar of werknemers met een Wajong-uitkering in dienst neemt. De werkgever kan toestemming krijgen om de werknemer minder dan het WML uit te betalen, als de werknemer minder aankan dan de andere werknemers.

Hoe lang?

Vijf jaar, maar verlenging is mogelijk.

Hoe hoog?

De hoogte is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV vult het loon aan tot maximaal 75% van het WML.

Hoe vraagt u het aan?

U vraagt de loondispensatie aan bij het UWV met het formulier aanvraag loondispensatie Wajong. Er zal een onderzoek op de werkplek plaatsvinden waarbij de loonwaarde van de medewerker zal worden bepaald.

 

Loonkostensubsidie

Voor wie?

Voor de werkgever die een medewerker met een handicap of ziekte in dienst neemt, die met voltijds werk niet het WML kunnen verdienen. Deze medewerkers moeten vallen in de doelgroep van de banenafspraak. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Hoe lang?

Blijvend.

Hoe hoog?

Maximaal 70% van het WML, afhankelijk van de werkelijke arbeidsproductiviteit van de werknemer.

De subsidie is het verschil tussen het WML en de loonwaarde van de werknemer, vermeerderd met 23,5% ter vergoeding werkgeverslasten.

 Hoe vraagt u het aan?

U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente in de woonplaats van de werknemer.

 

No-riskpolis

Voor wie?

Voor de werkgever die een werknemer met een ziekte of handicap, een werknemer die langdurig werkloos was of een werknemer die in het doelgroepregister is opgenomen (banenafspraak) in dienst heeft.  Bij ziekte moet u loon doorbetalen. Wordt deze werknemer ziek dan kan de no-riskpolis gelden, wat betekent dat, deels of helemaal, uw verplichte loondoorbetaling door het UWV wordt betaald.

Hoe lang?

Vijf jaar. Verlenging van vijf jaar is mogelijk.

Medewerkers die vallen onder de banenafspraak en mensen die beschut werk doen: zo lang medewerker in dienst is.

Hoe hoog?

70% van het laatstverdiende loon. Het is een Ziektewet-uitkering van het UWV, dat (meestal) aan u wordt betaald.

Hoe vraagt u het aan?

U meldt de medewerker ziek bij het UWV en geeft hierbij aan dat de werknemer aanspraak maakt op de no-riskpolis.

 

Compensatieregeling oudere werkzoekenden

Voor wie?

Voor de werkgever die een werknemer in dienst neemt die 56 jaar of ouder is en 52 weken onafgebroken een WW-uitkering heeft gehad. Als uw werknemer ziek wordt, betaalt het UWV tijdelijk een Ziektewet-uitkering.

Hoe lang?

De eerste vijf jaar van het dienstverband.

Hoe hoog?

70% van het laatstverdiende loon, ingaand vanaf de 14de week van ziekte.

Hoe vraagt u het aan?

Meldt de werknemer ziek bij het UWV en geef aan dat de medewerker aanspraak maakt op een no-riskpolis.

 

Vergoeding niet-meeneembare voorzieningen

Voor wie?

Voor de werkgever die een werknemer met een fysieke arbeidsbeperking in dienst heeft. Als voor die werknemer aanpassingen op de werkplek nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een aangepaste auto, toilet of een traplift. Het dienstverband moet nog minimaal zes maanden duren.

Hoe hoog?

Het UWV vergoedt de kosten of een deel van de kosten van de voorzieningen die niet meeneembaar zijn.  UWV houdt daarbij rekening met waardevermeerdering van uw bedrijfspand. (Bijvoorbeeld door het plaatsen van een lift.) De kosten van een aanpassing die algemeen gebruikelijk is, worden niet vergoed.

Hoe vraagt u het aan?

U kunt een aanvraag indienen bij het UWV. Doe dit altijd vòòrdat u iets aanschaft. Meer informatie kunt u ook krijgen bij het WerkgeversServicepunt in uw regio.

 

Subsidie Praktijkleren

Voor wie?

Voor de werkgever die studenten een leerplaats aanbiedt. U moet een erkend leerbedrijf zijn en er zijn veel verplichtingen op het gebied van de administratie. Handig dus om u nu al vast voor te bereiden, zodat de aanvraag straks op eenvoudige wijze kan worden gedaan.

Hoe hoog?

Maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Hoe vraagt u het aan?

U kunt de subsidie aanvragen via www.RVO.nl. De subsidie is achteraf, na afloop van het schooljaar vraagt u de subsidie aan.

Op dit moment kunt u geen aanvraag doen. De regeling gaat echter gelden voor meer onderwijsvormen en zal waarschijnlijk juni 2019 weer geopend worden. De regeling blijft in werking tot 2024. 

 02/28/2019