Vakantiedagen uitbetalen (afkopen)

Vraag: Mag met een werknemer worden overeengekomen dat hem in een volgend jaar een financiële vergoeding wordt gegeven voor de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen?


Antwoord:
Tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst  mogen de wettelijke vakantiedagen die in een bepaald jaar niet zijn opgenomen niet worden vervangen door een financiële schadevergoeding in een volgend jaar. Afkopen van de minimale vakantiedagen (wettelijke vakantiedagen) is niet toegestaan.

In andere woorden: Uitbetalen (=afkoop) van wettelijke vakantiedagen mag nooit gedurende dienstverband!

Hieronder dezelfde uitspraak met wat meer juridische gegevens

(Uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 

(Arrest C-124/05 Federatie Nederlandse Vakbeweging tegen Staat der Nederlanden: verzoek van het Gerechtshof te 's-Gravenhage om een prejudiciële beslissing)

Vraag:
Uitlegging van artikel 7, lid 2, van richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 307, blz. 18) - Verenigbaarheid met een nationale regeling die de mogelijkheid biedt tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen te komen dat aan een werknemer in een volgend jaar een financiële vergoeding wordt toegekend voor niet-opgenomen jaarlijkse minimumvakantie


Antwoord:
Afkoop is in strijd met een Europese richtlijn. Deze richtlijn verzet zich ertegen dat de nationale bepaling de mogelijkheid biedt dat tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst wettelijke vakantiedagen die in een bepaald jaar niet zijn opgenomen, worden vervangen door een financiële schadevergoeding in een volgende jaar.

Advocaat-generaal : Kokott

bron:van de site van curia.europa.eu )