Arbeidsrecht

 

Het hebben van personeel moet geen hoofdpijndossier worden.               

Aanzegtermijnen, proeftijdbedingen, concurrentiebedingen, loonstrookjes, het aantal contracten dat u mag geven voordat u een vast contract moet geven. Doorlopend zijn er veranderingen in wet- en regelgeving.
Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle wijzigingen, naast de vele regels die er altijd al gelden bij uw bedrijf. Boetes, onzekerheid of boosheid bij uw personeel, imagoschade. Dat wilt u echt niet. Op de site kunt u veel informatie vinden, maar u kunt mij ook altijd even bellen of mailen. Wèl zo snel, wèl zo persoonlijk en beter toegesneden op uw bedrijf.

Wilt u het heel goed aanpakken en niets vergeten?
Ik kom graag bij u langs om uw contracten en werkwijze te verbeteren. En dan gewoon echt praktisch: kant en klare contracten toegesneden op uw bedrijf en bijvoorbeeld een reglement social media, roken, etc. omdat uw bedrijf daar op dit moment behoefte aan heeft. Niets meer, niets minder.

Mail voor meer informatie en prijsopgave naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel me even: 06-36437303

Misschien loopt u er ook wel eens tegenaan. Wat betekent ook al weer deze afkorting? Daarom een lijst met afkortingen op alfabetische volgorde.

 A            

 • AKW           Algemene Kinderbijslagwet
 • Anw            Algemene nabestaandenwet
 • Aof             Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • AOW          Algemene Ouderdomswet
 • Arbowet    Arbeidsomstandighedenwet
 • ATW          Arbeidstijdenwet
 • AVV           Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve 
 •                       arbeidsovereenkomsten
 • Awf           Algemeen werkloosheidsfonds

B            

 • Bbz         Besluit Bijstand zelfstandigen
 • BSN        Burgerservicenummer
 • BW         Burgerlijk Wetboek

C            

 • cao        collectieve arbeidsovereenkomst
 • CRvB     Centrale Raad van Beroep

D            

 • DBA       Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie

           

 • EVRM     Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

 

           

 • Fw        faillissementswet

 

H            

 • HR        Hoge Raad

 

            

 • IOAW     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • IOAZ      Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • IOW       Inkomensvoorziening oudere werklozen
 • IRO        Individuele re-integratieovereenkomst
 • IVA        Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten

 

          

 • KTR        Kantonrechter

 

O           

 • OR        Ondernemingsraad

 

P            

 • PVT       Personeelsvertegenwoordiging

 

          

 • UWV      Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 

V            

 • VAR       Verklaring Arbeidsrelatie (Tegenwoordig DBA)

 

         

 • Waadi      Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 • Wajong    Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • Wazo       Wet arbeid en zorg
 • Wbp        Wet bescherming persoonsgegevens
 • WIA         Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wmco      Wet melding collectief ontslag
 • WAO       Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WGA       regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
 • Whk        Werkhervattingskas
 • WIA        Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wvp        Wet verbetering Poortwachter
 • WW       Werkloosheidswet

           

 • Zvw        Zorgverzekeringswet
 • ZW         Ziektewet
 • ZZP'er    Zelfstandige zonder personeel

 

Een handboek is een efficiënte manier om alle belangrijke regels in uw bedrijf te bundelen.

Welke aspecten kunnen worden opgenomen? 

 1. organogram
 2. hoofdlijnen van uw sociaalbeleid
 3. hoofdlijnen personeelsbeleid
 4. arbeidsovereenkomst/cao
 5. primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 6. vakantieregeling
 7. verzuimregeling
 8. loopbaanbegeleiding
 9. ontslag
 10. functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken
 11. arbeidsomstandigheden
 12. veiligheidsmaatregelen
 13. overlegvormen
 14. klachtenprocedure
 15. ziekmeldingsprocedure
 16. BHV
 17. dienstkleding

Vastleggen en communiceren

Het is als bedrijf handig om regels duidelijk vast te leggen en regelmatig te communiceren met uw personeel.  Het is niet voldoende om de regels alleen maar vast te leggen. Uw personeel moet ook echt op de hoogte zijn van de regels en het beleid in uw bedrijf. Dat is niet alleen nodig in verband met o.a. veiligheid, eenvormigheid en duidelijkheid. Ook als u consequenties wilt verbinden aan het al dan niet naleven van de regels, is het belangrijk dat deze regels wel bekend zijn bij de werknemers.

Handboek of bedrijfsreglement

Wilt u een handboek? Heeft u al een begin gemaakt, maar weet u niet zeker of het juridisch goed is of voldoende?

U kunt mij altijd bellen om uw handboek te beoordelen, te verbeteren of samen te stellen.

Wilt u hierover van gedachten wisselen? Stuur een mailtje of bel: 06-36437303

 

bel zw

De Wet Huis voor klokkenluiders bestaat al weer sinds 1 juli 2016. Deze wet brengt voor vele bedrijven een verplichting met zich mee. Heeft u zich er al in verdiept?

 De Wet Huis voor klokkenluiders is op 1 juli 2016 ingevoerd. Vanaf nu hoort u aan diverse verplichtingen te voldoen als u een bedrijf heeft met vijftig werknemers of meer. 

Rechts van deze tekst ziet u de link staan waar u de meest recente wet kunt vinden.

Waarom deze wet?

Om op deze wijze ervoor te zorgen dat klokkenluiders worden beschermd en daardoor maatschappelijke misstanden sneller aan het licht komen en worden opgelost.

Werknemers kunnen een melding doen als er iets mis is in het bedrijf waar hij werkt of heeft gewerkt.

Geldt deze wet voor ieder bedrijf?

Nee, de wet is gericht op bedrijven met 50 of meer werknemers. Let wel op: onder de term "werknemers" vallen ook zzp'ers, stagiairs en vrijwilligers.

Wat kan een werknemer melden? 

Een werknemer kan misstanden melden die een maatschappelijke belang hebben. De melding kan betrekking hebben op diverse gevaren.

 • Het schenden van een wettelijk voorschrift.
 • Gevaar voor de volksgezondheid.
 • Gevaar voor aantasting van het milieu.
 • Gevaar voor de veiligheid van personen.
 • Als gevolg van onfatsoenlijk gedrag komt het goed functioneren van een bedrijf in gevaar.

Uw verplichting:

U moet een klokkenluidersregeling maken. Hierin staat hoe u omgaat met deze meldingen. De ondernemingsraad heeft instemmingsplicht.

Waarom heet de wet Huis voor klokkenluiders?

U moet een veilige omgeving scheppen voor de werknemer, een veilig thuis. Daarnaast is er een externe instantie opgericht, een veilige huis voor alle klokkenluiders. Alle klokkenluiders, dus zowel de werknemers als de werknemers en ambtenaren van de overheid. En dat is niet alles, ook zzp'ers, oud-werknemers,vrijwilligers, stagiaires kunnen de klok laten luiden.

Kunnen werknemers niet goed terecht bij hun eigen werkgever, dan zijn ze welkom in dit Huis. Ook kan het zijn dat u te weinig heeft gedaan. Dan mag het Huis zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Het Huis kan dan aanbevelingen doen en deze worden gepubliceerd.

U kunt bij ons terecht voor een klokkenluidersregeling.

Bel naar: 06-36437303 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

Hieronder vindt u blogs verdeeld over diverse categorieën die voor u, als werkgever, van belang zijn.

 

Als werkgever heb je met diverse wetten en regels te maken. Hieronder vindt u artikelen die we hebben geplaatst onder het kopje "algemeen". 

 

Als u een medewerker in dienst wilt nemen, is het verstandig een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst, maar kan bij onenigheid toch wel tot veel problemen leiden. 

Aangezien de wet u toch al oplegt om diverse gegevens schriftelijk aan de medewerker te geven, is een arbeidsovereenkomst wel zo efficiënt. 


Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer dient u goed te begeleiden. Hoe dat moet en wat er van de werknemer mag worden verwacht?


Sociale zekerheid, denk hierbij  aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom.


Zowel de wet als de cao regelen al heel veel. Niet alleen over vakantie, maar ook over veel andere verlofvormen. Denk aan ouderschapsverlof, langdurend of kortdurend zorgverlof of zwangerschapsverlof. Bijzonder verlof, bijvoorbeeld vrije dagen in verband met een 25-jarig dienstverband, wordt niet in de wet geregeld, maar wel in veel cao's. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u een dergelijke regeling ook zelf opstellen en opnemen in het arbeidscontract.
 

Vragen die werknemers en werkgevers hebben, worden hier beantwoord en  geanonimiseerd gepubliceerd.


U bent werknemer?

U kunt hier vragen en antwoorden vinden over uw rechten en plichten. 

Op de site vindt u algemene antwoorden, voor uw specifieke situatie kan het allemaal net iets anders liggen. Houdt u daar rekening mee.

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?  U kunt uw vraag naar me mailen en ik zal uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Misschien wilt u liever een individueel, op uw situatie toegespitst advies? Dat doe ik graag, maar daar hangt wel een klein prijskaartje aan. Ik zal u altijd vooraf aangeven wat de kosten zullen zijn. U komt nooit voor verrassingen te staan. 

Voor een vraag kunt u mij mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u liever snel even telefonisch contact? Ook dat kan.
Telefoonnummer: 053-4619377 of 06-36437303